วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 นำข้าราชการ แม่บ้าน กำลังพลทหาร ทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ บริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 นำข้าราชการ แม่บ้าน กำลังพลทหาร ทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ บริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 3 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 นำข้าราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารม้าที่ 1 และมณฑลทหารบกที่ 36, หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่ 1 และมณฑลทหารบกที่ 36 , พนักงาน, ลูกจ้าง และกำลังพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยทุกคนต่างสวมใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องผาเมืองเผด็จศึก สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

จากนั้น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธาน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ กำลังพลทุกนายต่างตั้งจิตอธิษฐาน จะน้อมนำคำสอนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ณ ห้องผาเมืองเผด็จศึก สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ต่อมา ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ประธานในพิธี ถวายราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2563 มีการจัดรูปแบบพิธีเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โควิด – 19 ณ ห้องผาเมืองเกรียงไกร สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ และเป็นประธานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งเพื่อรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มขึ้น และผู้บริจาคโลหิตรายเก่ากลับมาบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการใช้ของผู้ป่วยทั่วทั้งจังหวัดน่าน และสำรองโลหิตไว้ให้เพียงพอ สอดคล้องกับกับปัจจุบัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีผู้นิยมเดินทางมาเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการสำรองโลหิตในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมในทุกช่วงเทศกาล โดยมี ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง, กำลังพลของหน่วยและจิตอาสาพระราชทานเ ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง

และ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” โดยมี ข้าราชการ, จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 36 และกองพลทหารม้าที่ 1, จิตอาสาพระราชทาน สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารม้าที่ 1 , มณฑลทหารบกที่ 36 และกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์