วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางไกลในหัวข้อ “The impact of COVID-19 on SDG implementation in Asia-Pacific: What role for parliaments?”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางไกลในหัวข้อ “The impact of COVID-19 on SDG implementation in Asia-Pacific: What role for parliaments?”

ซึ่งจัดขึ้นร่วมกันระหว่างสหภาพรัฐสภาและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) โดยได้รับเชิญให้กล่าวเปิดการสัมมนาในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ร่วมกับนายมาร์ติน จุนกอง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา และ นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) เลขาธิการบริหาร ESCAP มีใจความสำคัญ ดังนี้
“การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับเป็นภัยร้ายแรงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญร่วมกัน แต่ละประเทศนำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยเหลือประชากรโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง ในขณะที่กำลังแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ยังต้องดำเนินการด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วย ซึ่งสมาชิกรัฐสภามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกและสนับสนุนการดำเนินการไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อาทิ การขจัดความยากจน ผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ และการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา จำเป็นต้องแสดงบทบาทโดยผ่านการออกกฎหมาย การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อประกันว่าประชาชนมีความมั่นคงทางสุขภาพ เข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC)

ได้รับการจัดสรรวัคซีนและเข้าถึงการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเสมอภาคและครอบคลุม รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่นผ่านระบบดิจิทัล นอกจากนี้ จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณมากขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศไปในแนวทางการฟื้นฟูสีเขียว (Green Recovery) อันจะเป็นพื้นฐานในการฟื้นฟูโลกภายหลัง COVID-19 ที่ดียิ่งขึ้น

การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สหภาพรัฐสภาได้ดำเนินงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในการจัดเวทีหารือระดับโลกที่เป็นรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปฏิบัติในช่วงการระบาดของ COVID-19 สุดท้ายนี้ ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ตนขอเรียกร้องให้รัฐสภาทำงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับโลก ขณะนี้ เป็นห้วงเวลาสำคัญที่รัฐสภาจะเป็นแนวหน้าในการยกระดับร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในระบบพหุภาคีนิยม (multilateralism) เพื่อประชาชน สันติภาพและโลก”
โอกาสนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (Member of the Bureau of the IPU Standing Committee on Peace and International Security) ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน