วันเสาร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองพันทหารปืนใหญ่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ณ บริเวณบึงน้ำด้วน หมู่ที่ 2 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

กิจกรรมจิตอาสาเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตได้แบบชีวิตวิถีใหม่ จึงมีการให้บริการประชาชน เช่น ด้านสาธารณสุข การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช บริการตัดผม การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การซ่อมเครื่องยนต์ด้านการเกษตร การให้ความรู้แก่ประชาชนของ กศน. วิทยาลัยการอาชีพพิชัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อตนเองครอบครัวและชุมชน รวมทั้งได้รับริการจากหน่วยงานราชการเพื่อปันสุขแก่ประชาชนด้วย

ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ให้เป็นแหล่งอาหารได้รักษาความสมดุลระบบนิเวศด้วย ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมัครสมานสามัคคี

Nara@Isara Christian รูป