วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ รวมถึงผู้แทนจาก UNESCAP เข้าร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นกระบวนการที่สำคัญในการขับเคลื่อนงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ขึ้นมาบังคับใช้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทำให้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างมีความชัดเจนและรัดกุมมากขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับ 4 หลักการสำคัญ คือ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่หน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึงในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ เพื่อประโยชน์สาธารณะก็คือหลักการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนราชการในด้านบริการและสร้างคุณค่าการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงและตอบสนองความคาดหวังของประชาชนด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าอย่างเป็นธรรมด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
สำหรับการเสวนาโต๊ะกลมครั้งนี้ได้เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายในสองประเด็นหลัก คือ ทำไมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าถึงเป็นประโยชน์ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างหลักประกันการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าให้กับประชาชนทุกคนรวมถึงคนพิการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอในครั้งนี้ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (AAA) เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาลต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน