วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศรชล.พังงา จัดอบรมสร้างความรู้ รักษาและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล.พังงา จัดอบรมสร้างความรู้ รักษาและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันนี้ (29 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงา เปิดการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรม เลอ เอราวัณ อ.เมืองพังงา จ.พังงา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ภัยคุกคามต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ และความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากหน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 70 คน ให้ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป
การจัดอบรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 โดยกองสารนิเทศ สำนักฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแก่ผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว ยังจะทำให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการ ในการที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยมีทรัพยากรต่างๆมากมาย เช่นสัตว์น้ำในทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล น้ำมัน ก๊าชธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆ อีกทั้ง ทะเลยังเป็นเส้นทางลำเลียงหลักในการขนส่งสินค้าของประเทศไทย จกการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย ทราบว่ามีมูลค่าถึง 24 ล้านล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆปี
ในส่วนพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดพังงา ถือว่าเป็นพื้นที่หลักสำคัญของฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีทั้งการท่องเที่ยวและการทำประมงในทะเล ทั้งฝั่งทะเลอ่าวพังงาและฝั่งทะเลตะวันตกของจังหวัดพังงา ซึ่งสามารถสร้าง’รายได้เข้าประเทศมากมายจากการท่องเที่ยวและส่งออกสัตว์น้ำ ทั้งยังมีป่าชายเลนตามพื้นที่ต่างๆและทรัพยากรอื่นๆ อีกมากมาย จึงต้องมีการปกป้อง รักษาผลประโยชน์ทางทะเล รวมถึงการแสวงหา ผลประโยชน์จากทะเลอย่างสมดุล ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือประชาชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือกันในการที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางเพื่อให้มีความยั่งยืนในการใช้ทะเลไปจนถึงลูกหลานในอนาคต