วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม พร้อมคณะ
โอกาสนี้

ได้เชิญคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกันในการปรับปรุงแก้ไขแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และประสานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและสังคมที่เปลี่ยนไปตามข้อเสนอแนะของวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน