วันเสาร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีการตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปภารกิจของโรงพยาบาลในการดำเนินงาน และการพัฒนาโรงพยาบาลตาม 4 ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจัดการกับโรคอุบัติใหม่ของหน่วย

และการดำเนินงานในภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีการพัฒนาในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ การสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับ อีกทั้ง ยังมีการสาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) ในนามของชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉินกองทัพบก การสาธิตชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง(Rope Rescue)

ทั้งนี้ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้กล่าวให้โอวาท มอบนโยบาย และให้กำลังใจกับกำลังพลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ ให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ให้เป็นโรงพยาบาลทหารเพื่อประชาชน และเพื่อประเทศชาติต่อไป

12:54 Digitols Studio รูป