วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ฝึกเดินทางไกล เพิ่มขีดความสามารถ ตอบสนองภารกิจเพื่อแผ่นดินและประชาชน พร้อมร่วมจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก…พัฒนาวัดพลายชุมพล

รองแม่ทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ฝึกเดินทางไกล เพิ่มขีดความสามารถ ตอบสนองภารกิจเพื่อแผ่นดินและประชาชน พร้อมร่วมจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก…พัฒนาวัดพลายชุมพล

พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก วีรพงษ์ เลิศล้ำรองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3, พันเอก สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ นายทหารฝ่ายยุทธการกองทัพภาคที่ 3, พันโท สิริชัย พรมอยู่ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันตรี เสรี ทองคู่ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3

นำกำลังพลฝึกเดินทางไกล เพื่อฝึกความอดทนของทหารเป็นบุคคลและเป็นหน่วยเป็นส่วนรวม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา สามารถประเมินค่าขีดความสามารถของกำลังพลภายในหน่วย สนองตอบภารกิจในการใช้หน่วยทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภายในทุกสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเคลื่อนย้ายด้วยเท้า พร้อมเป็นการฝึกให้กำลังพลมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ โดยมีระยะทางไป-กลับ 10 กิโลเมตร

โดยได้เคลื่อนตัวออกจาก กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลก ถึง วัดพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย เครื่องแบบสนาม ประกอบอาวุธและเครื่องสนาม น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัมต่อคน มีโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดชุดแพทย์ดูแลกำลังพลตลอดเส้นทาง เมื่อถึงวัดพลายชุมพล กำลังพล , จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนจิตอาสาตำบลพลายชุมพล ได้ร่วมกันทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดพลายชุมพล.

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 และ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ได้จัดตั้งรถครัวสนาม ตั้งโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับประชาชนจิตอาสาตำบลพลายชุมพล. จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก และกำลังพลที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกรอบบริเวณวัดพลายชุมพล รวมถึงการกำหนดมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมถึงมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

การฝึกเดินทางไกลด้วยเท้านั้น เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย รวมถึงสร้างความมั่นใจกับประชาชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยทหารพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

การฝึกปฏิบัติด้านยุทธการและการเดินทางไกลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และความพร้อมของร่างกาย ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจทุกเมื่อ ไม่ว่าจะในเรื่องของการเตรียมรบในภาวะสงคราม หรือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน จากสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 

 

14:12 Nara@Isara Christian รูป