กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเรียนข้อมูลเบื้องตันของ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สำหรับเรือนจำอำเภอสวรรคโลก นี้มีข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน (ชาย 41 คน ,หญิง 9 คน) พนักงานราชการ จำนวน 13 คน (ชาย 9 คน ,หญิง 4 คน ) และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 คน (ชาย 2 คน,หญิง 1 คน ) มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น จำนวน 859 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 748 คน ผู้ต้องขังหญิง 111 คน และผู้ต้องขังกักขังชาย 3 คน

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับให้เท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรมและด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงเล็งเห็นว่า สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน

Nara@Isara Christian รูป