วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2563

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ (30 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2563 ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา
ก่อนเริ่มประชุมนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา ได้อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายวิลาศ ใจบุญลือ อัยการจังหวัดพังงา เป็นผู้รับมอบเครื่องหมาย พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับประเทศ 3 ราย และเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด 5 ราย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563 1 ราย มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2563 และมอบโล่รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563

จากนั้นแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม ตำแหน่งรักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา นางอภิญญา นันทสว่าง ตำแหน่งจัดหางานจังหวัดพังงา และนางภัสร์ฐิตา เตชะพงษ์ภินันท์ ตำแหน่งบังคับคดีจังหวัดพังงา
ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ของกระทรวงพาณิชย์ การขยายคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา 40 และแผนการรับบริจาคโลหิตเดือนสิงหาคม 2563