รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก​ เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพิเศษบนทางหลวงหมายเลข 11​ สายพิษณุโลก​ -​ อุตรดิตถ์ จิตอาสาเมืองสองแควพร้อมใจพัฒนาภูมิทัศน์ น้อมใจถวายภักดี….

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก​ เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพิเศษบนทางหลวงหมายเลข 11​ สายพิษณุโลก​ -​ อุตรดิตถ์ จิตอาสาเมืองสองแควพร้อมใจพัฒนาภูมิทัศน์ น้อมใจถวายภักดี….

เมื่อวันที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2563 เวลา 08.30 น.​ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก วีระพงษ์ เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 /ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันเอก เสน่ห์ พวงนาค หัวหน้าฝ่ายกำลังพล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันโท สิริชัย พรมอยู่ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 , พันตรี เสรี ทองคู่ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 3 /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​

บริเวณทางหลวงหมายเลข 11​ถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก​ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างขึ้นตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น​ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายพิพัฒน์​ เอกพาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก​ หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจเข้าร่วมพิธี

จากนั้น รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ได้นำ ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ทหารจิตาอาสาพระราชทาน ที่มาร่วมพิธีฯ ทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์ ทาสี บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยตลอดการจัดพิธีฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ทำการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร์ตลอดไป”

 

โครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้บริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ถนนสายพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ กิโลเมตรที่ 259 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ​ จังหวัดพิษณุโลก​ได้คัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ ภาพพระราชกรณียกิจ​ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมือง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้​ เป็นพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในห้วงวันที่ ​28​ ​- 31 กรกฎาคม​ 2563 พร้อมทั้งมีการถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​การถวายสัตย์ปฏิญาณของจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ​ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี​ การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม​ และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

Nara@Isara Christian รูป