วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ โรงเรียนจอย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนจอย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเอกชน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

นำโดย นายออน กาจกระโทก ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนไปสู่คุณภาพของผู้เรียน

โดยโรงเรียนเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและมีความโดนเด่นด้านวิชาการเป็นอย่างมาก ซึ่งดำเนินงานผ่านระบบ Talent Detective นอกจากนี้ ยังมีประเด็นต่าง ๆ ของการศึกษาเอกชน เพื่อนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน