วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการการศึกษาและคณะทำงาน ศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยมี ผู้บริหารคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน