วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทนโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ และผู้แทนโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ใกล้เคียง เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไว (COVID-19) รวมทั้งข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในระยะต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน