วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาทีปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้กับเด็กนักเรียน ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

– เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้ความรู้กับลูกเสือ-เนตนารี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยเน้นย้ำเรื่องการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal การฝึกระเบียบแถวเบื้องต้น และปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้บริการตัดผมฟรีกับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกช่องทางหนึ่ง


ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Nara@Isara Christian รูป