ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ประเภทกินอยู่ประจำในโรงเรียน และเป็นโรงเรียศึกษาสงเคราะห์แห่งแรกของภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ในระดับประเทศมากมาย

นอกจากนี้ ได้รับฟังข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แนวทางการป้องกันภัยพิบัติ สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ทั้งนี้ เพื่อร่วมยกระดับและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน