ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่พบ ได้แก่
1. ปัญหาด้านการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีต้องประสานขอข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทำให้การดำเนินการล่าช้า ไม่ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดและการขาดแคลนบุคลากรที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง เมื่อประสานขอบุคลากรจากส่วนราชการอื่นมักไม่ได้รับความร่วมมือ

2. ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การดำเนินโครงการก่อสร้างในเขตชลประทานจะต้องขออนุญาตจากราชการส่วนกลาง ส่งผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าและมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวนมาก แต่ อบจ. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการของประชาชน
จากนั้น ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ โดยพบปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ เนื่องจากเป็นปีแรกในการของบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจึงดำเนินการจัดทำคำของบประมาณโดยเร่งรีบ ส่งผลให้มีการคำนวณตัวเลขไม่ครบถ้วน เมื่อส่งไปยังสำนักงบประมาณแล้วไม่สามารถจัดทำคำขอเพิ่มได้ นอกจากนี้ ยังมีกรณีเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นเพียงการโอนผ่านบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนโอนต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน