ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรัชต์การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายนาแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อหลักการใช้ Zoning by agri-map ในประเด็น “Rice Zoning”

เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก โดยได้เน้นย้ำว่า การรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทำการปลูกข้าวแบบแม่นยำโดยอาศัยฐานข้อมูล Big data เพื่อการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะลดปัญหาข้าวล้นตลาด และการขาดตลาดเป็นบางสายพันธุ์ นอกจากนี้สามารถลดการแบกรับภาระของรัฐลงได้ และนำสู่การใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

สำหรับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอุดมศึกษา ชมรมโรงสีข้าว หอการค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานและคณะกรรมการนาแปลงใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน