ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ครั้งที่ 3)

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ครั้งที่ 3)

โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการเสวนา ทั้งนี้ มีกรรมาธิการการศึกษาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น อาทิ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายออน กาจกระโทก รศ.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร นายเฉลา พวงมาลัย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน และนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาร่วมสะท้อนปัญหา

อุปสรรค รวมทั้งความคาดหวังในอนาคตต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของไทยทั้งระบบ และนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาประมวลและสรุปผลเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความยั่งยืนต่อไป โดยในการเสวนาได้แบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็น อาทิ กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอาชีวศึกษา กลุ่มการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และกลุ่มการจัดการศึกษาเอกชน และการศึกษาพระปริยัติธรรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน