วันพุธ ที่ 12 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำจิตอาสาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ

มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำจิตอาสาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จังหวัดลำปาง ร่วมเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ” ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะในระยะเร่งด่วน โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานจตุรมุข ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยถึง 448 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 60.75 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1.08 เท่า แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (อำเภอเมืองลำปาง) คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.22 อำเภอที่พบสูงที่สุด คือ อำเภอห้างฉัตร 126 ราย (250.65 ต่อแสนประชากร) รองลงมาอำเภอวังเหนือ 47 ราย (108.88 ต่อแสนประชากร) และอำเภอเกาะคา 58 ราย (97.53 ต่อแสนประชากร)

กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (193.28 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15.24 ปี (167.44 ต่อแสนประชากร) เมื่อเทียบกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน ลำปางอยู่ลำดับที่ 4 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ เมื่อเทียบกับประเทศ จังหวัดลำปางมีอัตราป่วยสูงอยู่ลำดับที่ 30 ของประเทศ

ทางจังหวัดลำปาง ได้กำหนดมาตรการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายในระยะเร่งด่วน (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย) ดังนี้ การประชาคม กำหนดมาตรการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ (หมู่บ้าน) การสื่อสารทำความเข้าใจโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กำหนดมาตรการทางสังคมและกฎหมาย , การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ๆละ 2 ครั้ง ตลอดเดือนสิงหาคม – กันยายน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายระดับอำเภอ เป็นต้น


12:16 Nara@Isara Christian รูป