ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ นายอำเภอแม่เมาะ นำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่เมาะ พัฒนารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ นายอำเภอแม่เมาะ นำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่เมาะ พัฒนารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 200 คน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณหน้าวัดสบป้าด หมู่ที่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


12:19 Nara@Isara Christian รูป