พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลเมืองหัวหิน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลเมืองหัวหิน

โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
สำหรับปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่พบ ดังนี้
1. ปัญหาด้านการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากน้ำปราน เนื่องจากแนวเขตปกครองมีความทับซ้อนระหว่างเทศบาลตำบลปากน้ำปรานกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราน
2. ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เทศบาลเมืองหัวหิน สำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีประเมินไม่ทัน เนื่องจากท้องถิ่นต้องสำรวจแยกชิ้นส่วน และจัดทำบัญชีสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่สามารถสำรวจได้ทัน เมื่อเทียบกับปริมาณที่ดินและอาคารในเมืองหัวหินที่มีอยู่จำนวนมากกับจำนวนบุคลากรของเทศบาลที่มีไม่เพียงพอ

3. ปัญหาน้ำดิบ เนื่องจากเทศบาลเมืองหัวหินไม่มีแหล่งน้ำดิบในเขตพื้นที่ จึงต้องขอรับน้ำจากเขื่อนปรานบุรีและเพชรบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต่อมากรมชลประทานได้เรียกเก็บค่าน้ำ จากการประปาเทศบาลเมืองหัวหิน ในอัตราก้าวหน้า ซึ่งการเรียกเก็บค่าน้ำในอัตราก้าวหน้านี้ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการกิจการประปาของเทศบาล และไม่สามารถชำระค่าน้ำดิบให้แก่กรมชลประทานได้ เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองหัวหินต้องแบกรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันรวมจำนวน 60 กว่าล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหัวหินมุ่งหมายที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยไม่ได้หวังกำไร
โอกาสนี้ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เพื่อขอให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีหนี้ค้างค่าชลประทานระหว่างเทศบาลเมืองหัวหินกับกรมชลประทาน โดยจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน