วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

เสนาธิการทหารบก รับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี กองทัพเรือ

เสนาธิการทหารบก รับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี กองทัพเรือ
ในวันนี้ 10 สิงหาคม 2563 พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ในโอกาสเป็นตัวแทน กองทัพเรือ นำเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีมามอบให้ ณ สำนักงานเสนาธิการทหารบก ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร
สำหรับเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี กองทัพเรือ ได้กำหนดให้มอบแก่บุคคลต่างๆ ที่สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ ร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละ ซึ่งเครื่องหมายนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่ข้าราชการ กองทัพเรือ มีความภาคภูมิใจมาโดยตลอด

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645