วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ชลประธานประเมินคุณภาพงานส่งน้ำพื้นที่อเภอแม่อาย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ นายสมศักดิ์ เขื่อนแก้ว ข่าว
ชลประธานประเมินคุณภาพงานส่งน้ำพื้นที่อเภอแม่อาย

10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา นำคณะอนุกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการโครงการชลประทาน ประเมินฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4จังหวัดเชียงใหม่รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล พร้อมคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ซักถามคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายแม่สาว อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง และคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานลุ่มน้ำแม่ใจ พร้อมทั้งตรวจประเมิน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ฝายแม่สาว

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผอ.สำนักงานชลประทานที่1ชียงใหม่พร้อมด้วยนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ นายพิภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอแม่อาย นายสมชาย สุวรรณ์ นายกองค์การบริหารตำบลแม่สาว นายเสถียร มณีผ่อง ประทานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลแม่สาว นายสมศักดิ์ เขื่อนแก้ว เลขานุการกลุ่มฯแม่สาว นส. รวินนิภา ฤาชัย ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มฯแม่สาวและประทานกลุ่มเหมืองฝายทั้ง3อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ให้การต้อนรับและรายงานปัญหา โดยมีนายชนม์พัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายบำรุงฯที่4เชียงใหม่เป็นผู้นำเสนอผลงานต่อคณะรองอธิบดีและคณะอนุกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ในการการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นายเสถียร มณีผ่องประทานกลุมผู้ใช้น้ำสาวได้กล่าวรายงานว่า การบริหารจัดการน้ำเป็นไปด้วยดี หน้าฝนน้ำพอใช้ หน้าแล้ง แล้งจัด แต่ก็บริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงเท่าที่มีปริมาณน้ำได้

โดยมีนายชนม์พัฒ เครือศรีหน.ฝ่ายส่งน้ำให้การดูแลเป็นอย่างดีถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำ นายเสถียรได้นำเสนอตอนท้ายว่า หน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ชาวนา พื้นที่ตำบลแม่สาวต้องการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อลดปัญหาของความขัดแย้ง ซึ่งคนตำบลแม่สาวต้องการอ่างเก็บน้ำอย่างเร่งด่วน นายชนม์พัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายบำรุงฯที่4เชียงใหม่กล่าวว่สฝ่ายบำรุงรักษาได้ดำเนินการด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและนำแนวทางrid no.1มาเป็นกลยุทธ์ในการปฎิบัติงานหรือปรับปรุงด้วยแอพพลิเคชั่น ไลน์ ในการติดต่อข่าวสารอย่างรวดเร็วและสามารถให้ข่าวสารและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ก็มีการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมพื้นให้ทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างคุณภาพทันเหตุการณ์ในการจัดการบริหารอย่าง

มีประสิทธิภาพ นายสมชาย สุวรรณ์ นายกองค์การบริหารตำบลแม่สาว ได้กล่าวรายงานต่อรองอธิบดีฯว่า ชาวบ้านต้องการให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อจะได้ใช้น้ำทั่วถึงทุกส่วนทุกฝ่ายทั้งชาวนาและสวนส้ม ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนแรกคือพิจารณาโครงการไปแล้ว แต่ขั้นตอนการสำรวจออกแบบและศึกษาสิ่งแวดยังไม่มาถึงจึงขอให้ทางกรมชลประสนับสนุนงบประมาณตรงนี้ด้วยทางอนุกรรมการได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาระหว่างสวนส้มกับชาวนาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าจะแก้อย่างไร นายสมศักดิ์ เขื่อนแก้ว ได้ตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการประเมินผลว่า การแก้ปัญหาคือการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพราะถ้ามีอ่างเก็บน้ำทั้งสวนส้มและชาวนาก็ไม่เดือดร้อน มาใช้น้ำที่เดียวกันหมด และขอฝากท่านรองอธิบดีให้มีการเร่งรัดให้มีการสร้างอ่างเกิดขึ้นให้ได้ หลังจากที่รองอธิบดีกรมชลประทานได้ซักถามปัญหา กับกลุ่มผูใช้น้ำ เรื่องการจัดการบริหารการใช้น้ำของชลประทานแม่สาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรับฟังปัญหาหาของกลุ่มแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันและจะเร่งรัดดำเนินการตามที่กลุ่มร้องขอ