วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

“ลดาวัลลิ์” ชี้ กำนันผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน ควรมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการตนเองมากกว่านี้ เพราะก่อตั้งก่อน อปท. และช่วยงานทุกกระทรวง

“ลดาวัลลิ์” ชี้ กำนันผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน ควรมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการตนเองมากกว่านี้ เพราะก่อตั้งก่อน อปท. และช่วยงานทุกกระทรวง

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ก่อตั้งพรรคเสมอภาค กล่าวว่าทีมเสมอภาคได้ยกร่างนโยบายด้านการเมืองการปกครอง โดยนำข้อเสนอของสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยมาพิจารณาในการร่าง พ.ร.บ.หมู่บ้านและชุมชนจัดการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน พ.ศ…. เพื่อการจัดระเบียบโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนและประสิทธิภาพในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สามัคคีปรองดองสมานฉันท์

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า ทีมเสมอภาคจะกำหนดในร่าง พ.ร.บ.ให้กำนันทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นโดยตำแหน่งค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทและมีเงินประจำตำแหน่งอีก10,000 บาท และจะกำหนดให้ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยตำแหน่งมีค่าตอบแทนขั้นต่ำ 10,000 บาทและมีเงินประจำตำแหน่งอีก 9,000 บาท กำหนดให้ คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งและเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ กำหนดให้ตั้งชุด ชรบ.ครบทุกหมู่บ้านและชุมชนๆละ2หมู่ ชรบ.และปรับปรุงให้มีระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและกองทุนสนับสนุนกิจการ ชรบ.เพื่อป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างทั่วถึงด้วยตนเอง และกำหนดให้รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณให้แก่กรรมการชุมชนโดยตรงเพื่อเป็นกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

“ขอเป็นกำลังใจให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีความสุข มีสุขภาพดี ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสำเร็จ เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งทีมเสมอภาคตระหนักดีว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน ทำงานหนักตลอดมา และยังปฏิบัติหน้าที่ช่วยหน่วยงานราชการเกือบทุกกระทรวง วันนี้สังคมได้เห็นศักยภาพ ในการร่วมมือคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรงในโลกได้เป็นผลสำเร็จ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ กำนันผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านปฎิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทีมเสมอภาคพร้อมจะผลักดันแนวนโยบายดังกล่าวนี้ทันทีเมื่อมีโอกาสทำหน้าที่ฝ่ายบริหารประเทศ” นางลดาวัลลิ์กล่าว.