วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

อบจ.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563

โดยในการประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การดำเนินกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชน ของภาคีเครือข่าย ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563, แผนโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียน (เมนูอาหาร) ล่วงหน้า 3 เดือนของโรงเรียนนำร่อง (โรงเรียนในสังกัดอบจ.ชม.), สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ 5 รุ่นที่ผ่านมาและการพิจารณาร่าง แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง