วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา

*** สรุปผลการประชุมวิปวุฒิสภา ***

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมวิปวุฒิสภาได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง จำนวน 2 ฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ 2. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
https://tinyurl.com/yxj73ulx/download

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน