วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา จัดสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา จัดสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563”

ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานไฟฟ้า และด้านอื่น ๆ โดยมี พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนา
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน

ตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ระหว่างกรรมาธิการ คณะอนุกรมาธิการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การสรุปบทเรียนแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนามาสรุปและประมวลผลเพื่อเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการระยะต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน