วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สภาพปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้น การใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน