วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดยะลา ร่วมผลักดัน “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จับมือ 3 จ.ชายแดนใต้ ศอ.บต. และกอ.รมน. ร่วมหารือ

วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดยะลา ร่วมผลักดัน “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จับมือ 3 จ.ชายแดนใต้ ศอ.บต. และกอ.รมน. ร่วมหารือ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชาชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะ จัดเวทีเสวนา “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ร่วมกับผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเสวนาไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน