คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนสานพลังเพื่อสังคมสุขภาวะ จัดเสวนาเรื่อง “พลเมืองกัมมันตะ (Active Citizen) กับตำบลเข้มแข็ง” โดยมี นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคม และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการ ผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย เปิดการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศ.นพ. ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐกถานำการเสวนา

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยผู้แทน
จากองค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน