วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การนำระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การนำระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนา
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงแห่งความเจริญทางเศรษฐกิจ การบริหาร และการปกครองของประเทศไทย เป็นศูนย์รวมภาคอุตสาหกรรมทั้งการผลิต การค้า การบริการ เป็นเมืองแห่งการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกชื่นชอบและนิยมเดินทางมาสัมผัสความสวยงาม ความมีอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จึงได้มีนโยบายผลักดันให้มหานครแห่งนี้มีศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเทียบเท่ากับมหานครอื่น ๆ ของโลก

จากปัญหาจราจรที่สะสมมานานอยู่ในระดับวิกฤติ อีกทั้งสถานการณ์แนวโน้มการพัฒนาระบบขนส่งดังกล่าวคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่พิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาเห็นว่า ควรหามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การนำระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) มาเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาจราจร ร่วมกับการบริหารจัดการแบบสั่งการจุดเดียว จึงได้จัดสัมมนารับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้จะได้นำข้อมูล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับไปประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อให้การเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า เกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน