วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา” ลงพื้นที่มอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“วุฒิสภา” ลงพื้นที่มอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อ.รามัน จ.ยะลา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพิษโควิด-19

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ปอเนาะ ปาฮงจือมือไร เลขที่ 3 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณจากงบบริจาคสำหรับให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพรอง ตลอดจนการสร้างรายได้
ในครอบครัว และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน