วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1) คณะกรรมาธิการการพลังงาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1) คณะกรรมาธิการการพลังงาน

วุฒิสภา นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กฟน.1 ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ 4 ประเด็น

ประกอบด้วย ภาพรวมการบริหารจัดการของ กฟน.1 การจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ กฟน.1 การรายงานผลการดำเนินงานขยายเขตการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล และข้อมูลการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วย Microgrid เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน