วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รัฐสภาไทย เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของประธานรัฐสภา (ภาคออนไลน์) เป็นวันที่สอง

รัฐสภาไทย เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของประธานรัฐสภา (ภาคออนไลน์) เป็นวันที่สอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00-23.00 นาฬิกา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 (ภาคออนไลน์) (The 5th World Conference of Speakers of Parliament : 5WCSP – virtual segment) เป็นวันที่สอง ต่อเนื่องจากการประชุมวันแรก ซึ่งมีกำหนดการสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ พิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ การเสวนาในแบบดาวอส (Davos-Style discussion) การนำเสนอรายงานการประชุม รวม 3 หัวข้อ ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมนำเสนอรายงานในหัวข้อ “หนึ่งทศวรรษที่เหลืออยู่สู่การบรรลุวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Decade of action to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development)” ร่วมกับประธานรัฐสภานอร์เวย์ และการอภิปรายแบบเป็นคณะ รวม 2 หัวข้อ
สำหรับการประชุมในวันที่สอง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารรัฐสภา ขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

พร้อมด้วยผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประชุม
ณ อาคารสุขประพฤติ การประชุมเริ่มต้นด้วยการนำเสนอรายงานใน 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐสภาในศตวรรษที่ 21 และ (2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจริยธรรม : ความท้าทายใหม่และวิธีแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จากนั้น เป็นการอภิปรายแบบเป็นคณะ (panel discussions) ใน 3 หัวข้อ คือ (1) การปรับปรุงการบริหารราชการโดยลดช่องว่างระหว่างรัฐสภากับประชาชน (2) การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนที่นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและความยุติธรรมสำหรับทุกคน และ (3) การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง : มุมมองของผู้เคราะห์ร้าย ปิดท้ายด้วยการรับรองปฏิญญา หัวข้อ “บทบาทนำของภาครัฐสภาเพื่อเสริมสร้างระบบพหุภาคีนิยมสู่สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและประชาชน” และพิธีปิดการประชุม
ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ร่วมอภิปรายในการเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนที่นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและความยุติธรรมสำหรับทุกคน (Forging inclusive and sustainable economies that delivers well-being and justice for all)”

ซึ่งมีสาระสำคัญความว่า นอกเหนือจากความจำเป็นต่อการกำหนดมาตรการระยะสั้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งประสบความลำบากอย่างมากที่สุดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วยังมีความจำเป็นในการทบทวนมาตรการระยะยาวภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งวางอยู่บนฐานของแนวคิดการตอบสนองต่อการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Recovery) ที่จะตอบโจทย์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติทั่วโลกพึงต้องแสดงเจตจำนงเพื่อส่งสัญญาณไปยังประชาคมโลกว่ารัฐสภาพร้อมเป็นแบบอย่างในการนำพาโลกให้เข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจสีเขียว” ภายใต้บริบทของการรับมือกับวิกฤติ COVID-19 และจากนี้ตลอดไป
โอกาสนี้ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวา และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุม 5WCSP ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน