วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดชัยนาท

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิรูปประเทศกับทุกส่วนราชการ รวมถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ยกระดับการให้บริการประชาชน และเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปประเทศ การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์สูงในการบริหารงาน

ด้านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ชัยนาท เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องที่จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารทั้ง ระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน โดยได้คัดเลือกนำร่องในประเด็น การสร้างกลไกและแนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณ “เกษตรนอกเขตชลประทาน” ในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมามีปัญหาในการดำเนินการมาก หากสามารถผลักดันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นผลสำเร็จได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์

สำหรับประเด็นการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดชัยนาท ผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาทได้ชี้แจงว่า กปภ. มีแหล่งน้ำดิบซึ่งนำมาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค จาก 2 แห่ง คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน โดยคณะกรรมาธิการ ได้แสดงความห่วงใยในกรณีที่ไม่มีแหล่งน้ำดิบเป็นของตัวเองเพราะเมื่อจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติ อาจมีน้ำไม่เพียงพอให้นำมาผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน