ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะ) ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลเขาพระ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็น ดังนี้ 1) การผลักดันโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลเขาพระ 2) การผลักดันโครงการศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ายทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 (อุทยานประวัติศาสตร์และธรรมชาติเขาทุเรียน)

โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเขาพระ ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล โดยพบว่า ในพื้นที่ตำบลเขาพระยังมีปัญหาเรื่องการคมนาคมเชื่อมต่อหมู่บ้านไม่สะดวก การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และระบบจัดเก็บน้ำไม่เพียงพอ ทำให้มีการจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นมาเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง จึงขอให้วุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวให้สำเร็จและทั่วถึงทุกพื้นที่ในตำบลเขาพระ

สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำมารวบรวมแยกแยะประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือ และดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน