วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์

นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ และรองศาสตราจารย์พลเอก
ไตรโรจน์ ครุฑเวโช ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปรายงานการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมทั้งความก้าวหน้าการผลิตยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมสถานที่ผลิตยาชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี นายอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 2 บริษัทหลัก คือ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้รับยา ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง สร้างความมั่นคงทางยา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด (Siam Bioscience)

บริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถคิดค้น พัฒนา ผลิตวัตถุดิบยา ผลิตยา บรรจุยา และจัดจำหน่ายยาชีววัตถุ ที่สามารถผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบยาจากภายนอก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต ได้แก่ ยารักษาโรคเน้นที่ยาชีววัตถุ โดยยาตัวแรกที่ออกสู่ตลาด คือ ยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไตวาย เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้เอง ยาตัวที่ 2 คือ ยาเพิ่มเม็ดเลือดขาว ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับจ้างวิจัยพัฒนาและผลิตยาให้แก่องค์กรในประเทศ โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้พัฒนาและผลิตชุดตรวจ RT-PCR กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 100,000 ตัวอย่าง เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 80,000 ตัวอย่าง ซึ่งจะได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน