ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ในการขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี
ให้การต้อนรับ

ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิรูปประเทศกับทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ยกระดับการให้บริการประชาชน ขณะที่ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ได้กล่าวถึงประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ได้อธิบายข้อเสนอรูปแบบพัฒนาจังหวัด 11 ประเด็น ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์สูงในการบริหารงาน ประกอบด้วย ระบบโครงสร้างและการบริหารงาน 3 ประเด็น ระบบแผนงานและงบประมาณ 4 ประเด็น และระบบการบริหารงานบุคคล 4 ประเด็น
ด้านพลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ได้ชี้แจงแผนงานการปฏิรูปประเทศในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง

ขณะที่ ปลัดจังหวัดสระบุรี ได้ชี้แจงว่า จังหวัดสระบุรีได้เน้นเรื่องของการยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้บริการจากภาครัฐ โดยคัดเลือกประเด็นการยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมาดำเนินการก่อน ซึ่งนำร่องที่อำเภอพระพุทธบาทเป็นอำเภอแรก ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกโครงการที่จะดำเนินการในรูปแบบของ e-service มา 15 งานบริการ อาทิ การจองคิวทำใบขับขี่ การขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน การจดทะเบียนสรรพสามิต

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในจังหวัดสระบุรี โดยผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 กล่าวว่า ปัจจุบันได้นำน้ำจากแหล่งน้ำดิบ 3 แห่ง ประกอบด้วย คลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก / คลองระพีพัฒน์ / และแม่น้ำป่าสัก มาผลิตน้ำประปาใช้เพื่อการ อุปโภค-บริโภค และมีแหล่งน้ำสำรองอยู่ที่โครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ ส่วนปัญหาภัยแล้ง ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำที่ลดลงเพิ่มขึ้นมา แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ำในคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก จะลดลงและส่งผลให้น้ำในคลองระพีพัฒน์ลดลงไปด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน