วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงแรงดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรงดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ : ปฏิรูปอย่างไรทำให้ประชาชนไม่เสียประโยชน์” โดยมี พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการสัมมนา
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกปลี่ยนความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการปฏิรูปตำรวจ ผลกระทบต่อประชาชนและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ พร้อมทั้ง เพื่อรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่ชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสัมมนาจะนำมาประกอบการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน