ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่วัดศรีบึงบูรพ์ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเข้าสักการะพระพุทธชินราชจำลองภายในพระอุโบสถ พร้อมพบปะรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอห้วยทับทัน เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อนำเสียงสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยของกลไกวุฒิสภา

จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่วัดบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล เพื่อพบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวน (ฟาร์มกำนันเตียง) และประชาชนในพื้นที่ โดยในพื้นที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ และแหล่งน้ำที่เพียงพอ เนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รวมถึงปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

ต่อมาเวลา 12.10 นาฬิกา คณะฯ ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวน (ฟาร์มกำนันเตียง) บ้านดอนตุ่น ตำบลส้มป่อย อำเภอราศีไศล เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนอย่างครบวงจรที่มีการเชื่อมโยงตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตโคขุน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (GAP) ถือเป็นแหล่งที่เลี้ยงโคมากเป็น อันดับ 2 ของประเทศ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน