วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ร้อยเอ็ด. กรรมมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีนำเสนอและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.ทางการศึกษา ทั้ง 4 ฉบับ พร้อมรับฟังปัญหา และความต้องการในระบบการศึกษา

ร้อยเอ็ด. กรรมมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีนำเสนอและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.ทางการศึกษา ทั้ง 4 ฉบับ พร้อมรับฟังปัญหา และความต้องการในระบบการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 สิงหาคม 2563 รศ.ดร. สุรวาท ทองบุ กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.ทางการศึกษา ทั้ง 4 ฉบับ พร้อมรับฟังปัญหา และความต้องการในระบบการศึกษา ที่ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ปรีดา บุญเพลิง กรรมาธิการการศึกษา คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
รศ.ดร. สุรวาท ทองบุ กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ อีกทั้งจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การจัดการระบบการศึกษาของประเทศจำเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต ความคล่องตัวที่จะรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสร้างเสริมให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาลของระบบการศึกษา ของไทย
การเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เกี่ยวกับ ร่าง พรบ.ทางการศึกษา ทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ร่าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครู และ ร่าง พระราชบัญญัติสภาครู

//////ขอบคุณเครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม: อัพเดตสถานการณ์ข่าว/รายงาน