วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายพีระศักดิ์ พอจิต พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง นายตวง อันทะไชย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายทรงเดช เสมอคำ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย”

ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

โดยในช่วงเช้า คณะได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 และเขต 3 เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ รวมจำนวน 300 โรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกันเปิดคลีนิคสอนการเล่นฟุตบอลพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อมาเวลา 16.00 นาฬิกา คณะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ระหว่างทีมฟุตบอลรักเมืองไทย (ส.ว.) และทีม VIP ร้อยเอ็ด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน