วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายรณวริทธิทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในนามประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด นายรณวริทธิทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในนามประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร้อยเอ็ด

เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ ศพก.จังหวัดร้อยเอ็ด 20 อำเภอ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้นำประธานแปลงใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน โดยที่ประชุมได้บรรลุข้อตกลงหลายประการ อาทิ แนวทางการดำเนินงานของแปลงใหญ่และศพก. เพื่อเป็นต้นแบบในการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อพลิกฟื้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานราก หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทำนามาเป็นการปลูกหญ้าเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้สนับสนุนแม่วัวให้กับ ศพก. แห่งละ 5 ตัว

เพื่อเป็นการเริ่มต้น แต่ศพก. ต้องมีพื้นที่ปลูกหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ การสนับสนุนบ่อบาดาลและโซล่าปั๊มจาก ทสจ.ร้อยเอ็ด โดยในปีงบประมาณ 2563 มีงบประมาณสนับสนุนแปลงใหญ่ 128 แห่ง ปีงบประมาณ 64 จำนวน 136 แห่ง และแนวทางสนับสนุนด้านแหล่งน้ำอื่นจาก ทสจ. จากนั้น ได้ทำการศึกษาดูงานบ่อบาดาลและโซล่าปั๊ม พร้อมท่อส่งน้ำในแปลงใหญ่มันสำปะหลัง อำเภอเมยวดี ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจาก ทสจ.ร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ ศพก.เครือข่ายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3,000 บาท

จากนั้น ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ เกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อการเตรียมการรวบรวมข้าวเปลือก ข้าวขาวดอกมะลิอินทรีย์มาตรฐานสากล เพื่อการส่งออกกว่าหนึ่งหมื่นตันที่จะเก็บเกี่ยวในปลายปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน