วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมบีบี 201 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบีบี 201 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย เป็นประธานเปิดเสวนารับฟังความคิดเห็น “รวมพลังสู่ทางเลือก-ทางรอดของทุกเพศสภาพ Gender Co-Solutions EP.3

: นักรัฐสภาสตรีขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศ” จัดโดย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีและInternational Republican Institute โดยเวทีอภิปรายประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร อาทิ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นางผ่องศรี แซ่จึง นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และตัวแทนจากภาคประชาสังคม
สำหรับการเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศและพิจารณาผลการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศ ประเด็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประมวลข้อคิดเห็นไปประกอบการเสนอแก้ไขกฎหมายต่อไป นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย เป็นประธานเปิดเสวนารับฟังความคิดเห็น “รวมพลังสู่ทางเลือก-ทางรอดของทุกเพศสภาพ Gender Co-Solutions EP.3 : นักรัฐสภาสตรีขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศ” จัดโดย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีและInternational Republican Institute

โดยเวทีอภิปรายประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร อาทิ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นางผ่องศรี แซ่จึง นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และตัวแทนจากภาคประชาสังคม
สำหรับการเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดทางเพศและพิจารณาผลการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศ ประเด็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประมวลข้อคิดเห็นไปประกอบการเสนอแก้ไขกฎหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน