ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการคมนาคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการ แถลงข่าวเตรียมการจัดสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนา Digital Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทย”

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ จะแบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายปาฐกถาหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนาระบบ Digital ต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และการนำเข้าส่งออกจากมุมมองของภาคเอกชน” จากนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ส่วนในช่วงที่สอง จะเป็นการเสวนารับฟังความคิดเห็น โดยมีตัวแทนภาคเอกชนจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ประธานสภาดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมการเสวนา

สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้เน้นถึงความสำคัญต่อการกำหนดพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการขนส่ง คมนาคม กระบวนการโลจิสติกส์ โดยต้องการศึกษาถึงสถานการณ์การพัฒนา Digital Logistics ของประเทศไทยทั้งในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาไปจัดทำเป็นรายงาน เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน