วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (กปภ.) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (กปภ.) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร กปภ. เพื่อติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อผลิตน้ำประปารองรับการใช้น้ำของประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูที่เกิดภัยแล้ง โดยมี นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหาร กปภ. ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผู้แทน กปภ. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2563 กปภ. มีปริมาณการผลิตจ่าย 1,494 ล้าน ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำจำหน่ายรวม 1,013 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งแหล่งน้ำดิบในปัจจุบัน นำมาจาก 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย น้ำจากชลประทาน น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และน้ำที่ซื้อจากภาคเอกชน ส่วนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง กปภ. ได้ประเมินสถานการณ์ทั้งก่อนและระหว่างเกิดภัยแล้ง พร้อมกับดำเนินการตามมาตรการที่เตรียมไว้

อาทิ สูบน้ำจากแหล่งน้ำสำรอง ใช้น้ำบาดาล สร้างฝาย ขุดลอก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์และประหยัดน้ำ นอกจากนี้ กปภ. ได้สรุปปัญหา-อุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการน้ำต่อที่ประชุมในหลายประเด็น ได้แก่ ไม่มีแหล่งน้ำดิบเป็นของตัวเอง ขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง แหล่งน้ำสำรองของ กปภ. มีไม่เพียงพอ แหล่งน้ำดิบเสื่อมโทรม ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อจำกัดงบประมาณวางท่อขยายเขตให้บริการ

ด้านคณะกรรมาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแระรวมถึงข้อสังเกตในหลายประเด็น อาทิ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาคที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2522 การแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย การดูแลแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชน การช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ กปภ. เขตทั่วทุกภูมิภาค ทั้งหมด 10 เขต ซึ่งได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเขตความรับผิดชอบต่อคณะกรรมาธิการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน