วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนความต้องการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนความต้องการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ โรงแรมสองพันบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้แทนองค์กรชุมชนจากทุกอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน
โดยได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ชุมชนพื้นฐานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ที่ได้ระบุเรื่องสิทธิของชุมชนไว้อย่างกว้างขวาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ มีสิทธิและเสรีภาพในการดูแลตนเอง ร่วมกันกับท้องถิ่นและท้องที่ โดยการจัดตั้งองค์กรชุมชน ขึ้นในพื้นที่ และรวมตัวกันเป็นสภาองค์กรชุมชนในระดับตำบล ทุกตำบล ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ยังได้ระบุให้รัฐมีหน้าที่ในการสนับสนุนชุมชนเพื่อให้มีการพัฒนาคู่ขนานกันไปด้วย

ดังนั้นในการวางแผนต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการ จากนั้น จึงนำมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเสนอประเด็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ไปจนถึงจังหวัด และส่วนราชการ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนเป็นรูปประธรรมและสอดคล้องกับความจำเป็นของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน ชุมชนและองค์กร จำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง ประมวลปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานพัฒนาทุกด้าน และประสานงานผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

อย่างไรก็ดี ประเทศเรายังคงมีปัญหาในด้านของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติในส่วนราชการที่อาจจะยังเป็นปัญหาอยู่จึงขอให้องค์กรชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นแนวทางเดียวกันกับการติดตามเสนอแนะและเร่งรัด ในกระบวนการปฏิรูปประเทศ ที่กำลังดำเนินการอยู่โดยวุฒิสภาอยู่ด้วย ทั้งยังจะเป็นฐานสำคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดรับกับปัญหาที่แท้จริง และพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามแนวทางและความปรารถนาร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน