วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการคมนาคม

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ

รับหนังสือจาก นายสิริพรชัย วังศกาญจน์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรถเอกชนกรุงเทพฯ เพื่อขอความเป็นธรรมในการจัดสรรเส้นทางของรถร่วม ขสมก. เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กำหนดหลักเกณฑ์การรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม

รวมถึงยังเป็นสาเหตุให้ระบบขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นบริการสาธารณะของประเทศต้องตกอยู่ในความครอบครองผูกขาดของเอกชน โดยประชาชนผู้ใช้บริการต้องเสียประโยชน์และไม่มีทางเลือกในการใช้บริการ
ด้าน พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน