ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 2 โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 2 โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 5/2563 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา” โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ และนายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา

เข้าร่วมโครงการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพร รวมจำนวน 62 คน
จากนั้น เวลา 11.00 นาฬิกา พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน